OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY.

D

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY*

 

*Zgodnie z § 35 Statutu Izby Kosmetologów Pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 roku, w związku z tym, że pierwszy rok obrotowy Izby Kosmetologów kończy się dniem 30 czerwca 2020 roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Izby zostaje zwołane w związku z koniecznością rozważenia i przegłosowania bieżących, istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem Izby Kosmetologów.

 

Zarząd Izby Kosmetologów (zwanej dalej „Izbą”) z siedzibą w Krakowie (31-153) pod adresem:
ul. Szlak 77/222, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757085, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając w oparciu o § 12 ust. 2 Statutu Izby Zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Izby na dzień 15.06.2020 r.], na godzinę [17:00], pod adresem: [31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222].

 

Porządek obrad  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby zaplanowanego na dzień [15.06.2020 r.]:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i przywitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia**.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej**.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Głosowanie nad zmianą Statutu w przedmiocie możliwości powołania Prezesa Zarządu Izby oraz jego uprawnień.
 8. Głosowanie nad kandydaturą nowego Członka Zarządu Izby.
 9. Głosowanie nad powołaniem Prezesa Zarządu.
 10. Głosowanie nad odwołaniem Członka Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad powołaniem Członka Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja nad zmianą statutu Izby w zakresie wymagań dla kandydatów na członków Izby oraz podmiotów uprawnionych do członkostwa w Izbie.
 13. Dyskusja nad kwestią wynagrodzenia Zarządu Izby i zmiany statutu Izby w tym zakresie.
 14. Dyskusja oraz wnioski uczestników Zgromadzenia.
 15. Zamknięcie obrad.

** Przewodniczący Zgromadzenia może działając na podstawie § 17 ust. 2 podjąć decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej (w składzie co najmniej trzech osób) lub protokolanta i osobiście sporządzić protokół z obrad Zgromadzenia. Decyzję taką Przewodniczący podejmie w sytuacji, gdy z uwagi na liczbę obecnych uczestników Zgromadzenia nie będzie konieczne powołanie protokolanta lub komisji skrutacyjnej.

Ad. pkt 12

W związku z rozwojem zainteresowania działalnością Izby Kosmetologów zarząd Izby postanowił poddać pod dyskusję w trakcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby możliwość zmiany statutu Izby w przedmiocie kryteriów stawianych kandydatom na Członka Izby – zarówno w kwestii samej możliwości i celowości zmiany statutu, jak i treść postanowień Statutu w tym zakresie.

Działalność Izby spotyka się z szerokim zainteresowaniem podmiotów prowadzących różnego rodzaju działalność mieszczącą się w zakresie dostawy towarów oraz usług w branży kosmetologicznej.

Ad. pkt 13

W związku z zaangażowaniem Członków Zarządu Izby, za calowe należy uznać przyznanie członkom Zarządu, jako organu działającego stale i w sposób ciągły reprezentującego Izbę, wynagrodzenia.

Pod obrady Zgromadzenia Członków Izby należy poddać kwestię wysokości oraz samego sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

Najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa oraz procedur Zgromadzenia Członków Izby (zgodnie ze Statutem Izby):

Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Izby są członkowie Izby posiadający status członka w dniu planowanego Zgromadzenia.

 1. Wnioski:

Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 liczby członków Izby Zarząd Izby umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby określone w tym wniosku sprawy jeśli zostaną zgłoszone Zarządowi Izby nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Zarząd Izby niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby, publikuje na oficjalnej stronie internetowej Izby zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie członków Izby.

 

 1. Procedura Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków Izby.

Za głosy oddane podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przyjmuje się wyłącznie głosy: "za" lub "przeciw", natomiast głosów wstrzymujących się nie wlicza się do wyniku głosowania, przy czym odnotowuje się ich liczbę w protokole Zgromadzenia.

 

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest jawne. Tajne głosowanie dotyczące spraw personalnych zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Izby obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

 

Uchwały w sprawach zmian w Statucie Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby większością 2/3 głosów oddanych przez członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

 1. Pełnomocnictwo:

Członkowie Izby będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby osobiście lub przez pełnomocników. Pozostali członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby poprzez swoich przedstawicieli (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji).

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

23 maja 2020

Zapraszamy

26 - 27 września 2020r. na Sympozjum 

I Sympozjum Izby Kosmetologów - Kosmetologia Estetyczna - czas liderów, szans i technologii

 

 

2018 - 2020  Izba Kosmetologów